Projekt Zielona energia w Gliwicach otwiera nowy nabór na granty!

Nowy program grantowy „Zielona Energia w Gliwicach” oferuje możliwość zdobycia do 102 tys. zł wsparcia. Projekt ten ma na celu pozyskanie dofinansowania z programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, a konkretnie z działania 10.06 które dotyczy rozwoju energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii. Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gliwic, którzy zdecydują się na montaż mikroinstalacji OZE, będą mogli ubiegać się o środki z tego grantu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 16 listopada do 8 grudnia.

Głównym celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gliwic, a także ograniczenie emisji CO2 i pyłu PM10 poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Na ten cel przeznaczono około 5,3 mln zł. Planowany czas realizacji projektu to niemal dwa lata – od listopada 2023 r. (rozpoczęcie naboru wniosków) do 30 września 2025 r. Jest jednak jedno zastrzeżenie – realizacja projektu będzie możliwa tylko w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 przez Miasto Gliwice. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania puli dostępnych środków.

Program grantowy jest otwarty dla każdego właściciela lub współwłaściciela domu jednorodzinnego w Gliwicach. Z grantu można sfinansować dostawę i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych, w tym instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, systemu magazynowania energii czy systemu zarządzania energią. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju instalacji i wynosi od 2 tys. zł do nawet 102 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Po podpisaniu umowy z grantodawcą, czyli Miastem Gliwice, mieszkaniec samodzielnie wybiera wykonawcę, pokrywa pełne koszty montażu mikroinstalacji OZE i następnie może ubiegać się o ich refundację stanowiącą maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nabór na grant rusza 16 listopada o godzinie 8:00, a zgłoszenia można składać do 8 grudnia do godziny 15:00.

Dodaj komentarz